Alumnes pendents de cursos anteriors

Es comunica a tot l’alumnat del centre que tinga l’assignatura de matemàtiques pendent de cursos anteriors, que les proves corresponents per a superar l’assignatura seran:

 • Primera part: 18 de novembre de 2016
 • Segona part: 10 de febrer de 2017
 • En cas de ser necessari, final: 28 d’abril de 2017

Les proves es realitzaran a l’hora de matemàtiques del dia corresponent a l’aula del grup.

Els continguts de cada part i cada curs estan en la programació del departament, però vos les indiquem ací:

1r ESO :

 • Primera part: Nombres naturals, Divisibilitat, Nombres enters, Fraccions, Nombres decimals i Iniciació a l’Àlgebra.
 • Segona part: Proporcionalitat directa i representació, Estadística, Rectes i angles, Polígons i Perímetres i àrees.

2n ESO:

 • Primera part: Estadística, Divisibilitat i nombres enters, Sistema de numeració decimal i sistema de numeració sexagesimal, Fraccions i Proporcionalitat i percentatges.
 • Segona part: Àlgebra, Equacions, Sistemes d’equacions, Teorema de Pitàgores i semblança i Geometria: àrees i volums.

3r ESO (aplicades):

 • Primera part: Estadística, Nombres racionals, Potències i arrels i Polinomis.
 • Segona part: Equacions, Sistemes d’equacions, Successions, Geometria i Funcions.

3r ESO (acadèmiques):

 • Primera part: Estadística, probabilitat, Nombres racionals, Potències i arrels i Polinomis.
 • Segona part: Equacions, Sistemes d’equacions, Successions i Geometria.

1r batxillerat matemàtiques aplicades a les ciències socials I:

 • Primera part: Nombres, Aritmètica mercantil i Àlgebra.
 • Segona part: Anàlisi i Estadística.

1r batxillerat matemàtiques I:

 • Primera part: Nombres, Successions, Àlgebra, Trigonometria i Nombres complexos.
 • Segona part: Geometria i Funcions.

You may also like...