FP Bàsica – Agro-Jardineria i Composicions Florals

La Formació Professional Bàsica en l’especialitat d’Agro-Jardineria i Composicions Florals té una durada de dos cursos amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Professional Bàsic en Agro-Jardineria i Composicions Florals”. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Titulació

Títol professional bàsic en Agro-Jardineria i Composicions Florals.

Aquest títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà. Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítim- Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs
  • Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius.
  • Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.
  • Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
  • Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.
  • Ciències aplicades I.
  • Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral I
 • Mòduls de Segon Curs
  • Materials de floristeria.
  • Operacions bàsiques en instal•lació de jardins, parcs i zones verdes.
  • Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
  • Ciències aplicades II.
  • Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral II.
  • Formació en centres de treball.

Eixides professionals

Al acabar els estudis, els alumnes poden exercir les següents activitats: Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.

Més informació

En la web de Conselleria.

Fons Social Europeu