PMAR 3 ESO

D’acord amb el Decret de Currículum Secundària, ESO i Batxillerat:

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del RendimentPMAR de 3r d’ESO per àmbits- és un programa d’atenció a la diversitat i inclusió educativa adreçat als centres sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria. Està adreçat a l’alumnat que presenta dificultats rellevants d’aprenentatge no atribuïbles a la falta d’estudi o esforç i té com a finalitat facilitar que tot l’alumnat assolisca els objectius i adquirisca les competències corresponents.

El PMAR 3 és un grup d’alumnes, com a màxim 16, que cursen moltes assignatures per àmbits, amb el mateix professorat i notes globals. Aquest àmbits són:

  • Àmbit lingüístic i social, que inclourà valencià: llengua i literatura, llengua castellana i literatura i geografia i història (9 hores).
  • Àmbit de llengua estrangera: Es respectarà l’idioma estranger cursat en 1r i 2n d’ESO, amb un currículum adaptat dins d’un enfocament comunicatiu que contemple una organització dels continguts i una metodologia adequada (2 hores).
  • Àmbit científic i matemàtic: biologia i geologia, física i química i matemàtiques (8 hores).

L’alumnat  també cursarà l’assignatura de Tecnologia, i dues hores de tutoria, una amb el seu grup específic i una altra amb el seu grup de referència. Prenent com a referència el currículum de 3r d’ESO, l’alumnat cursarà, obligatòriament amb el seu grup de referència la resta de matèries. Ací teniu l’estructura completa:

Asignatures PMAR 3ESO

 

Avaluació i Promoció:

L’avaluació dels alumnes del PMAR ha de tenir com a referent fonamental les competències, els objectius, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables de l’ESO.L’agrupació en àmbits ha de respectar els continguts, estàndards d’aprenentatge avaluables i criteris d’avaluació de totes les matèries que s’agrupen.
Aquesta agrupació té efectes en l’organització dels ensenyaments, però no en les decisions associades a l’avaluació i la promoció.
Els criteris de promoció són els mateixos que per a la resta d’alumnes. A aquests efectes, la qualificació de cadascuna de les matèries serà la mateixa qualificació que la de l’àmbit del qual formen part. Es procedirà de la mateixa manera per al càlcul de la nota mitjana.

Als efectes de promoció, l’alumnat promocionarà quan haja superat tots els àmbits i les matèries cursats. Si l’alumne o alumna té avaluació negativa simultàniament en algun àmbit o matèria, l’equip docent promocionarà l’alumne o alumna quan es donen conjuntament les condicions següents:

a) Que l’alumne no tinga avaluació negativa simultàniament en dos o en els tres àmbits.

b) Que l’equip docent considere que la naturalesa de les matèries i àmbits amb avaluació negativa simultàniament no impedeix l’alumne o alumna seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica.

Quan un alumne s’incorpora a un PMAR amb matèries pendents de cursos anteriors, no les ha de recuperar. Però amb la finalitat de millorar la nota mitjana de l’etapa, l’alumne les pot recuperar d’acord amb el que els centres estableixin en el seu pla de recuperació de pendents. Excepcionalment, en cas de sortida del programa, les matèries pendents tornaran a esser vigents per l’alumne/a.