Projecte Educatiu

EL Projecte Educatiu del Centre (PEC) és el document que arreplega els valors, els objectius, explica la identitat del centre i les prioritats d’actuació. Serveix per a orientar l’activitat educativa del centre i ha de reflectir la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa. El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on està situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. És aprovat pel consell escolar. El PEC ha de reflectir els criteris, les prioritats i els plantejaments educatius i metodològics.