Qualificacions definitives de les proves homologades d’idiomes A2 de francès i anglès.

Des del dilluns 4 de març estan exposades en el tauler d’anuncis del centre les qualificacions definitives de les proves homologades d’idiomes A2 de francès i anglès.

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment:

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES

Termini: del 5 al 22 de març de 2019,ambdós inclusivament.
En aquest termini, l’alumnat interessat presentarà en la Secretaria de l’institut, en l’horari de 10 a 13 hores, els següents documents:

    • La Instància de sol·licitud del certificat de l’idioma superat (per duplicat). cal emplenar el model oficial, disponible en paper en secretaria i teniu un enllaç en aquesta web.
      Instancia solicitud certificat
    • 2 fulls de taxes (model 046), ja pagades al banc (els exemplars de l’interessat i del centre docent). Teniu els impresos en secretaria.
  • La documentació que justifique la bonificació en les taxes, quan la matrícula no siga l’ordinària: original i fotocòpia del llibre de família nombrosa, certificació de minusvalidesa…
  • Per cada idioma superat s’ha de fer tot el procés (instàncies de sol·licitud més fulls de taxes)

You may also like...