PROVES D’IDIOMES A2: SOLLICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Una vegada publicades les qualificacions definitives (al tauler d’anuncis del centre), s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment:

1.- PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES

Termini: del 20 al 31 de març de 2017, ambdós inclusivament.
En aquest termini, l’alumnat interessat presentarà en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores, els següents documents:

  • La Instància de sol·licitud del certificat de l’idioma superat.
  • Els fulls de taxes (model 046), ja pagades al banc, corresponents als exemplars de l’interessat i del centre docent.

La documentació que justifique la bonificació en les taxes, quan la matrícula no siga l’ordinària: original i fotocòpia del llibre de família nombrosa, certificació de minusvalidesa…

Instància

Per a la instància de sol·licitud s’utilitzarà el model específic, que es baixarà directament des d’aquesta web (enllaç adjunt) o es demanarà un model en blanc en secretaria.
S’emplenarà una sol·licitud per cada idioma superat.
L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.

Model d’Instància

SOL·LICITUD CERTIFICAT D’IDIOMES

Fulls de taxes

Els impresos de les taxes (model 046) estan a la vostra disposició en secretaria, cal que passeu i els recolliu.
Per cada idioma superat, hauran de generar-se les taxes corresponents.
Una vegada obtinguts els impresos (3 exemplars: per a l’interessat, el centre docent i entitat col·laboradora), hauran de portar-se i pagar-se al banc, en aquelles entitats col·laboradores amb la Generalitat Valenciana: Sabadell, Bankia, BBVA…

2.- RECOLLIDA DE LES CERTIFICACIONS

Termini: del 25 d’abril al 19 de maig de 2017, ambdós inclusivament.

You may also like...