PROVES D’IDIOMES A2: QUALIFICACIONS PROVISIONALS. RECLAMACIONS.

Al tauler d’anuncis de l’institut, l’alumnat pot consultar la qualificació provisional obtinguda en les proves en què ha participat.
De conformitat amb l’Ordre 32/2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV del 28/12/2011), l’alumnat interessat podrà reclamar la seua qualificació, atenent les següents normes generals de procediment:

1. La reclamació haurà de formalitzar-se per escrit, dirigit al Director de l’Institut, i fent servir el model oficial de sollicitud que s’obtindrà per impressió de l’Annex I de l’ordre esmentada. (Models disponibles a la web del centre i en secretaria)

2. L’emplenament de la sollicitud es farà per duplicat.

3. El termini de presentació de sollicituds és de tres dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les qualificacions: dies 7, 8 i 9 de març de 2017.

4. La presentació per duplicat de la sollicitud de reclamació podrà efectuar-se en la Secretaria del centre, en l’horari de 10 a 13 hores, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 307/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Pego, 6 de març de 2017

Francesc Lleches
SECRETARI

ordre_reclamacions.pdf

You may also like...