INSCRIPCIONS PROVES D’ACCÉS FP GRAU MITJÀ 2016

CONVOCATÒRIA

Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. DOCV nº 7790, de 25-05-2016.

INSCRIPCIONS (Període únic)

Del 26 de maig a l’1 de juny, ambdós inclusivament. 

En la Secretaria del centre, de 10h a 13h.

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES PROVES

No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu de grau mitjà, i tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2016.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA INSCRIPCIÓ

1. Original i fotocòpia del DNI, o targeta d’estranger, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).

2. Els impresos de sol·licitud d’inscripció (annexos III, V, i, si fa al cas, VI) per duplicat, segons els models indicats en la convocatòria de les proves: 

ANNEX III: Sol·licitud d’inscripció en la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

ANNEX V: Declaració responsable.

ANNEX VI: Presentació de la documentació justificativa de les exempcions sol·licitades.

3. Justificant del pagament al banc de les taxes: Ordinàries: 6,42€. Família Nombrosa General o Discapacitat de l’alumne/a igual o superior al 33%: 3,21 €. Família Nombrosa Especial: exempció de taxes. Les bonificacions de les taxes hauran de justificar-se amb l’original i la fotocòpia del Títol de Família Nombrosa, el certificat oficial de minusvalidesa…, degudament actualitzats.

Enllaç per a generar les taxes: http://www.cece.gva.es/doc046/gen/val/default.asp

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PER A EXEMPCIONS

Del 25 de maig al 6 de juliol.

DATA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

20 de juny.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Alumnat inscrit en aquest centre: IES “Enric Valor“ de Pego. Sala d’Usos Múltiples.

DOCUMENTS QUE HAN DE PORTAR-SE EN LES PROVES

DNI, o targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).

LLIURAMENT DELS CERTIFICATS

Fins al 8 de juliol.

Teniu més informació (horari i estructura de les proves, dates d’interés, models d’exàmens, etc.) al tauler d’anuncis del centre.

You may also like...