ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER. CURS 2015-2016

INFORMACIONS GENERALS

OBLIGATORIETAT

En acabar 2n de Batxillerat és obligatori sol·licitar l’expedició del Títol de Batxiller; en cas contrari, no es podrà fer cap certificació acadèmica que acredite els estudis cursats, i que és necessària per a fer estudis posteriors (universitat, cicles formatius de grau superior…).

DATES, LLOC I HORARI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Dimecres 25 de maig: convocatòria ordinària de juny.

En la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

Divendres 24 de juny: convocatòria extraordinària de juliol.

En la Secretaria del centre, a partir de les 12 hores.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

1. Per duplicat, la instància de sol·licitud d’expedició del Títol de Batxiller.

Per a la instància de sol·licitud s’utilitzarà el model específic, que s’hi adjunta.

Instruccions per a l’emplenament de la sol·licitud: l‘alumne/a solament emplenarà l’apartat “A. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT”, i firmarà la instància.

La resta d’apartats (B, C i D) seran emplenats per Secretaria.

2. Els fulls de taxes (model 046), ja pagades al banc, corresponents als exemplars de l’interessat i del centre docent.

Els impresos de les taxes (model 046) es recolliran en Secretaria, i es portaran i pagaran en el banc, en aquelles entitats col·laboradores amb la Generalitat Valenciana: Sabadell, Bankia, BBVA…

L’import de les taxes ve determinat per la situació de cada alumne/a:

– Taxa ordinària: 44,52 euros.

– Taxa semigratuïta (Família Nombrosa General): 22,26 euros.

– Taxa gratuïta (Família Nombrosa Especial): 0,00 euros.

3. La documentació, degudament actualitzada, que justifique la bonificació en les taxes, quan aquestes no siguen les ordinàries: original i fotocòpia del llibre o carnet de Família Nombrosa General o Especial, certificació de minusvalidesa…

You may also like...