ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: MATRÍCULA SELECTIVITAT 2016

DATES, LLOC I HORARI DE MATRÍCULA

Dimecres 25 de maig: convocatòria ordinària de juny (exàmens de Selectivitat a juny).

Divendres 24 de juny: convocatòria extraordinària (exàmens de Selectivitat a juliol).

En la Secretaria del centre:

– De 10 a 12 hores, per a la convocatòria ordinària.

A partir de les 12 hores, per a la convocatòria extraordinària.

Després dels terminis establits, no es podrà matricular cap alumne/a.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

– El full de matrícula, degudament emplenat i signat. Aquest document el teniu en arxiu adjunt. Pel que fa als codis de les assignatures, aquestos figuren en l’horari de les proves que apareix en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica.

– El document d’abonament al banc de l’import de la matrícula. El full de pagament es recollirà en Secretaria en el moment de la matriculació; després l’alumne/a farà efectiu aquest pagament en el banc i retornarà la còpia a Secretaria.

QUANTIA DE LES TAXES DE MATRÍCULA

– Matrícula ordinària: 78,20 euros.

– Matrícula semigratuïta: 39,10 euros, en el cas de Família nombrosa de categoria general i Família monoparental de categoria general.

– Matrícula gratuïta: 0,00 euros, en els següents casos: Família nombrosa especial; alumnat amb “Matrícula d’Honor” a segon de Batxillerat; subjectes passius discapacitats (amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%), etc…

Quan les taxes a pagar no siguen les ordinàries, les bonificacions també hauran de justificar-se mitjançant la documentació acreditativa, degudament actualitzada: original i fotocòpia del carnet de Família nombrosa general o especial, certificació de minusvalidesa…

Més informació (calendari i horari de les PAU, preguntes més freqüents, ponderacions per a la Preinscripció universitària de 2016…) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/univ/val/prueba_acceso.htm

Documents adjunts:

You may also like...