Proves d’Idiomes A2: qualificacions provisionals. Reclamacions

En els documents adjunts, l’alumnat pot consultar la qualificació provisional obtinguda en les proves en què ha participat.

De conformitat amb l’Ordre 32/2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV del 28/12/2011), l’alumnat interessat podrà reclamar la seua qualificació, atenent les següents normes generals de procediment:

  1. La reclamació haurà de formalitzar-se per escrit, dirigit a la Directora de l’Institut, i fent servir el model oficial de sol·licitud que s’obtindrà per impressió de l’Annex I de l’Ordre esmentada.
  2. L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.
  3. El termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les qualificacions: dies 2, 3 i 4 de març de 2016.
  4. La presentació per duplicat de la sol·licitud de reclamació podrà efectuar-se en la Secretaria del centre, en l’horari de 10 a 13 hores, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 307/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

You may also like...