Inscripcions proves d’accés FP Grau Mitjà 2015

INFORMACIONS GENERALS

 

INSCRIPCIONS (Període únic)

Del dimarts 14 d’abril al dilluns 4 de maig de 2015, ambdós inclusivament. En la Secretaria del centre: de 10h a 13h.

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES PROVES

No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu de grau mitjà, i tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2015.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA INSCRIPCIÓ

1. Original i fotocòpia del DNI, o targeta d’estranger, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).

2. Els impresos de sol·licitud d’inscripció (annexos III, V, i, si fa al cas, VI) per duplicat.

ANNEX III: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf

ANNEX V: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf

ANNEX VI: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

3. Justificant del pagament al banc de les taxes: Ordinàries: 6,42€. Família Nombrosa General o Discapacitat de l’alumne/a igual o superior al 33%: 3,21 €. Família Nombrosa Especial: exempció de taxes. Les bonificacions de les taxes hauran de justificar-se amb l’original i la fotocòpia del Títol de Família Nombrosa, el certificat oficial de minusvalidesa…, degudament actualitzats.

Enllaç per a generar les taxes: http://www.cece.gva.es/doc046/gen/val/default.asp

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PER A EXEMPCIONS

Convocatòria ordinària: del 14 d’abril al 15 de juny.

Convocatòria extraordinària: del 7 de juliol al 13 de juliol.

DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Convocatòria ordinària: dimarts 2 de juny de 2015.

Convocatòria extraordinària: dimarts 7 de juliol de 2015.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Alumnat inscrit en aquest centre: IES “Enric Valor“ de Pego. Sala d’Usos Múltiples.

DOCUMENTS QUE HAN DE PORTAR-SE EN LES PROVES

DNI, o targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).

Pego, 31 de març de 2015


Joan Mohedano Català

SECRETARI

You may also like...