PROVES D’IDIOMES A2: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment:

1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES

Termini: del 14 al 24 d’abril de 2015, ambdós inclusivament.

En aquest termini, l’alumnat interessat presentarà en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores, els següents documents:

– La Instància de sol·licitud del certificat de l’idioma superat.

– Els fulls de taxes (model 046), ja pagades al banc, corresponents als exemplars de l’interessat i del centre docent.

– La documentació que justifique la bonificació en les taxes, quan la matrícula no siga l’ordinària: original i fotocòpia del llibre de família nombrosa, certificació de minusvalidesa…

Instància

Per a la instància de sol·licitud s’utilitzarà el model específic, que es baixarà directament des d’aquesta web.

S’emplenarà una sol·licitud per cada idioma superat.

L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.


Fulls de taxes

Els impresos de les taxes (model 046) es generaran i imprimiran en el següent enllaç de la Conselleria d’Educació:http://www.cece.gva.es/doc046/gen/val/default.asp

En aquesta pàgina web, han de seleccionar-se les següents opcions: Taxes per servicis administratius (instituts), Òrgan gestor: Instituts d’Alacant, Certificat de superació del Nivell Bàsic-MCER A2 (LOE), Tipus de matrícula (segons el cas concret de l’alumne/a): Ordinària, Família Nombrosa General, Família Nombrosa Especial, Discapacitat acreditada de l’alumne/a igual o superior al 33%.

Per cada idioma superat, hauran de generar-se les taxes corresponents.

Una vegada obtinguts els impresos (3 exemplars: per a l’interessat, el centre docent i entitat col·laboradora), hauran de portar-se i pagar-se al banc, en aquelles entitats col·laboradores amb la Generalitat Valenciana: Sabadell-CAM, Bankia, BBVA…


2. RECOLLIDA DE LES CERTIFICACIONS

Termini: del 4 al 22 de maig de 2015, ambdós inclusivament.


Pego, 16 de març de 2015

Joan Mohedano

SECRETARI

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

You may also like...