PROVES D’IDIOMES A2: QUALIFICACIONS DEFINITIVES. SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’han publicat els llistats amb les qualificacions definitives de les proves conduents a l’obtenció dels certificats de Nivell Bàsic (A2) dels idiomes Anglés i Francés, que han estat realitzades en aquest centre.


A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) del menú principal teniu més informació.

You may also like...