PROVES D’IDIOMES A2: QUALIFICACIONS PROVISIONALS. RECLAMACIONS.

 Al tauler d’anuncis de l’Institut s’han publicat, en data 08/03/2013, els llistats amb les qualificacions provisionals de les proves conduents a l’obtenció dels certificats de Nivell Bàsic (A2), que han estat realitzades en aquest centre.

A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) teniu més informació.

You may also like...