PROVES D’IDIOMES A2: LLISTATS DEFINITIUS D’ALUMNAT ADMÉS. ESTRUCTURA DELS EXERCICIS. CALENDARI DE LES PROVES.

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’han publicat, en data 11/02/2013, els llistats definitius de l’alumnat admés que s’ha inscrit en les proves, l’estructura dels exercicis i el calendari de les proves.

A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) del menú principal teniu més informació.


You may also like...