Sol·licitud del certificat d’idiomes

SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT D’IDIOMES (A2)

ALUMNAT QUE HA FET LES PROVES EN AQUEST CENTRE O AL COL·LEGI SANT ANTONI

S’obri un període general per a la sol·licitud i expedició del certificat d’idiomes (A2) d’Anglès, Francès i Alemany, per a l’alumnat que ha superat les proves de nivell bàsic realitzades a l’efecte en aquest centre, o al Col·legi Sant Antoni de Pego, en els anys 2011 i 2012.

Aquest període general inclou diversos terminis, assenyalats a continuació en les mormes procedimentals.

NORMES DE PROCEDIMENT

1. MODEL I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Termini: del 17 al 27 d’abril, ambdós inclusivament.

Per a la sol·licitud s’utilitzarà el model específic, que es recollirà a la Secretaria de l’Institut o que es podrà baixar i emplenar directament punxant ací.

S’emplenarà una sol·licitud per cada idioma superat.

L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.

Junt amb la sol·licitud, l’alumnat presentarà la documentació que puga justificar la bonificació en les taxes: original i fotocòpia del llibre de família nombrosa, certificació de minusvalidesa…

En el termini assenyalat, l’interessat/da presentarà per duplicat la sol·licitud en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores.

 

2. RECOLLIDA DELS FULLS DE TAXES

Termini: del 2 al 9 de maig, ambdós inclusivament.

L’alumnat passarà per Secretaria per a recollir els fulls de taxes, que han de pagar-se al banc, en aquelles entitats col·laboradores amb la Generalitat Valenciana: CAM, Bancaixa, Banc de València, BBVA…

3. PRESENTACIÓ DELS FULLS DE TAXES

Termini: fins al 16 de maig, inclusivament.

L’alumnat passarà per Secretaria per a presentar les taxes ja pagades al banc, presentant els fulls de taxes corresponents a l’interessat i centre docent.

4. RECOLLIDA DE LES CERTIFICACIONS

Als taulers d’anuncis de l’Institut i del Col·legi Sant Antoni, i a la web de l’Institut, s’indicarà a partir de quin moment l’interessat/da pot passar per Secretaria per a recollir la/les certificació/ns.

Pego, 23 de març de 2012

EL SECRETARI

You may also like...