Reclamació a les qualificacions de les proves d’idiomes A2

RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS PROVISIONALS

Publicats, amb data 1 de març de 2012, els llistats amb les qualificacions provisionals de les proves conduents a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic (A2) d’anglès i de francès, i de conformitat amb l’Ordre 32/2011, de la Conselleria d’Educació,els /les interessats/des podran reclamar la qualificació obtinguda.

NORMES GENERALS DE PROCEDIMENT

1. La reclamació haurà de formalitzar-se per escrit, dirigit a la Directora de l’Institut,i fent servir el model de sol·licitud que es recollirà a Secretaria o es podrà baixardirectament des de la pàgina web (www.iesevalorpego.org).

2. L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.

3. El termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des del’endemà de la publicació de les qualificacions: dies 2, 5 i 6 de març de 2012.

4. La presentació per duplicat de la sol·licitud de reclamació podrà efectuar-se en laSecretaria del centre, en l’horari de 10 a 13 hores, o per qualsevol dels mitjansprevistos en l’article 38.4 de la Llei 3071992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic deles Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Pego, 1 de març de 2012

EL SECRETARI

Es poden descarregar les pàgines del DOCV del model de reclamació clicant a:

Pàgina 1       Pàgina 2

You may also like...