PROVES OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLERAT PER A MAJORS DE 20 ANYS

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica avui dia 17 de gener l’ordre que regula les proves lliures per al’obtenció directa del títol de Batxiller dirigides a persones majors de 20 anys, que s’implanten per primera vegada a la Comunitat Valenciana.

Aquestes proves permetran que aquelles persones que no estiguin cursant ensenyaments de Batxillerat en règim diürn, nocturn oa distància disposin d’una convocatòria anual per a examinar-se de forma lliure per a l’obtenció del títol de Batxiller. Per a això, únicament hauran de tenir 20 anys en l’any de realització de la prova, ja que no s’exigeix ​​cap requisit acadèmic previ.

Aquests exàmens obren les portes a les Proves d’Accés a la Universitat, l’accés directe a cicles formatius de Grau Superior ia llocs de treball tant en el sector públic com privat que exigeixen la titulació de Batxillerat.

Els exàmens es realitzaran en un únic dia i de forma simultània en els instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana que es determini per part de les direccions territorials en funció del nombre de persones inscrites a cada província, les seves preferències i les característiques de la prova .

Convocatòria de la prova

La prova, la convocatòria per a aquest curs es publicarà abans que finalitzi el mes de gener, constarà de tres exercicis en què l’alumnat haurà de demostrar que ha assolit els objectius del Batxillerat en matèries comunes lingüístiques i no lingüístiques i en cadascuna de les modalitats escollides (Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials o Arts).

L’exercici sobre matèries comunes lingüístiques tindrà tres hores de durada, mentre que el de matèries no lingüístiques durarà dues hores. Tots dos seran iguals per a tots els aspirants. Per la seva banda, l’exercici que versarà sobre les matèries de modalitat es desenvoluparà durant dues hores i mitja i serà diferenciat atenent la opció triada per a cada modalitat.

Per a la superació de la prova i l’obtenció del títol, s’han d’aprovar tots els exercicis. No obstant això, hi haurà la possibilitat d’exempció d’alguns exercicis, per matèries superades de Batxillerat o per haver superat ensenyaments professionals de música o dansa. A més, també es facilitarà la possibilitat de presentar-se a un sol exercici en cada convocatòria i de conservar la nota obtinguda per següents convocatòries.

En cas de superar algun exercici de la prova, però no tots ells, la qualificació dels exercicis superats, a més de poder utilitzar-se en convocatòries posteriors, també serà possible utilitzar-la per la reincorporació de l’alumnat al batxillerat nocturn oa distància, on el o la aspirant únicament hauria d’aprovar les matèries que no hagués pogut superar a través de la prova lliure.

You may also like...