Sol·licitud del títol de Batxiller

– En aprovar el 2on. de Batxillerat és OBLIGATORI sol·licitar l’expedició del Títol de Batxiller.

– La data i l’horari per a fer la sol·licitud són els mateixos que per a la matrícula a les PAU:


DILLUNS 5 de setembre, de 10 a 12 hores

A SECRETARIA l’alumnat lliurarà (si ja el té) o emplenarà el full de sol·licitud del Títol, i recollirà els impresos per al pagament al banc de les taxes corresponents, l’import de les quals ve determinat per la situació de l’alumne/a:

Taxa ordinària: 43,21 euros.

Taxa semigratuïta (família nombrosa de 1ª): 21,61 euros. Cal justificar-la amb l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

Taxa gratuïta (família nombrosa de 2º): 0,00 euros. Cal justificar-la amb l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

INSTRUCCIONS PER A L’EMPLENAMENT DE LA INSTÀNCIA

L’alumne/a solament emplenarà l’apartat A. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT, i signarà la instància.

La resta d’apartats (B, C i D) seran emplenats per Secretaria.

FULL DE SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLER

You may also like...