Sol·licitud del títol de Tècnic de GM

SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC


– En aprovar el 2on. curs del cicle formatiu de grau mitjà és OLBLIGATORI sol·licitar l’expedició del Títol de Tècnic.

– La data i l’horari per a fer la sol·licitud són els següents:


DIJOUS 9 de juny, de 10 a 13 hores

 

A SECRETARIA l’alumnat lliurarà (teniu la instància de sol·licitud en un enllaç més a vall)) o emplenarà el full de sol·licitud del Títol, i recollirà els impresos per al pagament al banc de les taxes corresponents, l’import de les quals ve determinat per la situació de l’alumne/a:

Taxa ordinària: 17,64 euros.

Taxa semigratuïta (família nombrosa de 1ª): 8,82 euros. Cal justificar-la amb l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

INSTRUCCIONS PER A L’EMPLENAMENT DE LA INSTÀNCIA

L’alumne/a solament emplenarà l’apartat A. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT, i signarà la instància.

La resta d’apartats (B, C i D) seran emplenats per Secretaria.

 

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC

You may also like...