Informació important sobre beques

BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI. CURS 2010-2011

BATXILLERAT-CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL-PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

CONVOCATÒRIA
BOE del 3 de juliol de 2010
Ordre EDU/1782/2010, de 29 de juny, per la qual es convoquen beques i ajudes a l’estudi de  caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2010-2011, per a alumnat que curse estudis postobligatoris i superiors no universitaris.
En aquesta resolució s’indiquen, entre altres aspectes, les modalitats d’ajuda, els requisits econòmics i acadèmics, les normes de procediment, etc. 

MODEL DE SOL·LICITUD

  • La sol·licitud haurà de complimentar-se mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació en la direcció https://sede.educacion.gob.es  en l’apartat corresponent a “Trámites y servicios”. Primerament cal punxar en “Registrarse”, i en la següent pàgina punxar en “Registro con o sin  certificado digital”. Una vegada es tinga l’usuari i la contrasenya, cal seguir  el primer pas, és a dir, entrar en la direcció https://sede.educacion.gob.es  i punxar en l’apartat corresponent a “Tràmites y servicios”; a continuació, escriure l’usuari i la contrasenya,  després “becas, ayudas y subvenciones”, “becas, ayudas y subvenciones para estudiar” (bachillerato, formación profesional…), etc., i anar complimentant la sol·licitud.

La notícia segueix

 

  • Una vegada complimentada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de firma acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant en format informàtic la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació en el termini que s’estén fins al 30 de setembre de 2010.
  •  En el cas que el sol·licitant no dispose de sistema de firma acceptat per la seu electrònica, una vegada complimentada la sol·licitud telemàtica, haurà d’imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf i presentar-lo amb la firma del sol·licitant i les de la resta de membres computables de la família en la Secretaria d’aquest Centre.  
  • Necessàriament s’ha d’omplir en la sol·licitud un compte de correu electrònic personal del sol·licitant, perquè el Ministeri d’Educació es posarà en contacte amb ell i li donarà informació a través d’aquest correu. També és convenient posar un número de telèfon mòbil.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Complimentada la sol·licitud, l’aplicació informàtica informarà sobre els documents concrets que han de presentar-se, i que, amb caràcter general, poden ser els següents:

  •  Documentació acreditativa de la independència familiar i econòmica.
  •  Documentació acreditativa d’algunes de les deduccions de la renda familiar recollides en l’article 26 de l’Ordre de convocatòria de beques i ajudes (BOE del 3 de juliol de 2010): família nombrosa, minusvalidesa, pensió d’orfandat…   

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

  • 1er. termini:  del  12 al 30 de juliol, inclusivament.
  • 2on. termini: del 15 de setembre fins al 30 de setembre, ambdós inclusivament.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
Els sol·licitants que no disposen de firma electrònica  i, per tant, hagen d’imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf, les presentaran, amb la seua firma i la de la resta de membres computables de la família, junt amb la documentació requerida, en la  Secretaria de l’Institut, en l’horari de 9,30 hores a 13 hores, i en els terminis establerts en l’apartat anterior..

Pego,  5 de juliol de 2010

You may also like...