Molt important per a 2n de Batxillerat

De cara a final de curs és necessari que presteu atenció a la informació de documentació i dates per matricular-se de les proves d’Accés a la Universitat i per traure el Títol de Batxiller. La informació és la següent: 

ALUMNAT DE 2on. DE BATXILLERAT

AVÍS MOLT IMPORTANT

INFORMACIÓ DE SECRETARIA

 

A) PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SELECTIVITAT)

– La matrícula per a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat), per a la convocatòria de juny serà SOLAMENT el dia:

DIJOUS 27 de maig, de 10 a 13 hores

 

Després d’aquest termini no es podrà matricular cap alumne.

Aquell alumnat que no vulga matricular-se a les proves també haurà de comunicar-ho a Secretaria.

 

– A SECRETARIA l’alumnat emplenarà el full de matriculació i recollirà els impresos per al pagament al banc de l’import de la matrícula, el qual ve determinat per la situació de l’alumne/a:

Matrícula ordinària: 68,64 euros.

Matrícula semigratuïta: 34,32 euros, en el cas de família nombrosa de 1ª categoria. Aquest fet haurà de justificar-se mitjançant l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa degudament actualitzat.

Matrícula gratuïta: exempció del pagament de les taxes, en els següents casos:

– Família nombrosa de 2ª categoria (més de set fills). Aquest fet haurà de justificar-se mitjançant l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa degudament actualitzat.

– Alumnat amb “Matrícula d’Honor” a segon de batxillerat.

 

 

B) SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER

– En aprovar el 2on. de Batxillerat és OLBLIGATORI sol·licitar l’expedició del Títol de Batxiller.

– La data i l’horari per a fer la sol·licitud són els mateixos que per a la matrícula a les PAU:

DIJOUS 27 de maig, de 10 a 13 hores

 

– A SECRETARIA l’alumnat emplenarà el full de sol·licitud i recollirà els impresos per al pagament al banc de les taxes del títol, l’import de les quals ve determinat per la situació de l’alumne/a:

Taxa ordinària: 42,78 euros.

Taxa semigratuïta (família nombrosa de 1ª): 21,39 euros. Cal justificar-la amb l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

Taxa gratuïta (família nombrosa de 2º): 0,00 euros. Cal justificar-la amb l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

 

 

Pego, 3 de maig de 2010

You may also like...