Proves extraordinàries Títol en ESO

PROVA EXTRAORDINÀRIA PER A ACONSEGUIR EL TÍTOL DE GRADUAT EN SECUNDÀRIA PER A L’ALUMNAT QUE NO L’HAN OBTINGUT EN FINALITZAR L’ETAPA 

REQUISITS:

  • Alumnat que havent finalitzat l’ESO sense obtenir el Graduat dispose d’un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

  • Haver complit, de caràcter general, 18 anys d’edat l’any natural en que va finalitzar la seua permanència en l’etapa.

  • Excepcionalment, el requisit d’edat podrà rebaixar-se als 16 anys per l’alumnat que tinga un contracte laboral que no li permeta acudir als centres docents en règim ordinari, o bé siga esportista d’alt nivell.

  • L’alumnat que complisca els requisits anteriors només podrà presentar-se a la prova durant els dos anys següents a què va concloure la seua permanència en l’ESO. 

SOL·LICITUDS:

  • Presentaran la sol·licitud en la Secretaria del centre en que hagen finalitzat l’etapa.

  • El termini de presentació està comprés entre el 15 i el 28 de febrer, ambdós inclosos.

  • La sol·licitud de l’alumne/a es considerarà realitzada per a totes les matèries pendents de superació en l’etapa, segons conste en el seu historial acadèmic.

Pego, febrer de 2010

La Direcció

 

You may also like...