Claustre i Consell Escolar

El passat 27 de gener va tindre lloc una reunió del Claustre de Professorat i una del Consell Escolar del centre.

Com a acord més important del Claustre està la decisió de remetre a la Conselleria d’Educació un escrit protestant per l’obligació que se li ha fet als departaments de llengües estrangeres de realitzar proves de nivell que, fins ara, es realitzaven a les Escoles Oficilas d’Idiomes. Cal tenir en compte que els departaments d’idiomes hauran de seguir fent les mateixes tasques que fins ara, classes , avaluacions etc.. i, aquesta, per tant és una tasca afegida que no poden assumir amb normalitat.

Quant al Consell Escolar, els acords més importants van ser l’aprovació dels comptes de l’any 2009 i l’aprovació dels pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2010.

You may also like...